« terug naar vorige pagina

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN HUISARTSENPRAKTIJK OPMAAT

 

Algemeen

1. Deze voorwaarden maken deel uit van alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveranties betreffende diensten geleverd door Huisartsenpraktijk Opmaat.

 

Leveringen

2. Huisartsenpraktijk Opmaat spant zich in diensten binnen acceptabele termijnen te leveren.

3. Consulten kunnen door de cliënt worden afgezegd tot uiterlijk 24 uur tevoren. Bij niet of niet tijdige annulering behoudt Huisartsenpraktijk Opmaat zich het recht voor de gereserveerde tijd in rekening te brengen.

4. Indien en voor zover een cliënt enige achterstand in betaling van eerdere rekeningen van Huisartsenpraktijk Opmaat heeft, is Huisartsenpraktijk Opmaat gerechtigd verdere leveringen te weigeren, althans slechts tegen contante betaling tot levering over te gaan.

 

Betaling

5. De door Huisartsenpraktijk Opmaat gedeclareerde bedragen zijn direct opeisbaar. Betaling dient binnen 30 dagen na factuurdatum door Huisartsenpraktijk Opmaat ontvangen te zijn.

6. Is het verschuldigde bedrag niet binnen 30 dagen voldaan, dan is de cliënt in verzuim en is Huisartsenpraktijk Opmaat gerechtigd, zonder nadere in gebreke stelling, de wettelijke rente over de verschuldigde (restant) hoofdsom in rekening brengen en over te gaan tot het treffen van incassomaatregelen.

7. Alle met de incasso van de gedeclareerde bedragen gemoeide gerechtelijke en/of buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de cliënt. De incassokosten worden berekend conform de staffel die de rechtbanken, sectoren civiel en kanton, hanteren. De incassokosten worden samen met de wettelijke rente in rekening gebracht indien de cliënt binnen 30 dagen na factuurdatum niet heeft betaald.

8. De cliënt blijft te allen tijde verantwoordelijk voor betaling van de nota’s van Huisartsenpraktijk Opmaat, ook indien de cliënt de nota’s rechtstreeks door de zorgverzekeraar aan Huisartsenpraktijk Opmaat laat voldoen.

9. Indien en voor zover Huisartsenpraktijk Opmaat haar vorderingen op de cliënt door een factoringmaatschappij laat incasseren, geldt eveneens het in deze betalingsvoorwaarden bepaalde, met dien verstande dat de cliënt dan geacht wordt aan de factoringmaatschappij te betalen.

 

Duurovereenkomsten

10. Overeenkomsten tot het verlenen van terugkerende diensten, worden aangegaan voor de in de opdracht beschreven periode tegen de overeengekomen prijs.

 

Overig

11. Op overeenkomsten met Huisartsenpraktijk Opmaat is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12. Alle geschillen tussen Huisartsenpraktijk Opmaat en cliënten, waarover niet in onderling overleg een oplossing kan worden bereikt, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter, voor zover dwingende wettelijke bepalingen zich daartegen niet verzetten.

 

September 2022